LOGO NAPI PNG2
A+ A A-

PEDAGOGIKA. Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

 

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI (2-letnie)

Specjalizacje:

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 2. Pedagogika osób starszych

Cele studiów II stopnia:

 • nabycie pogłębionej i rozszerzonej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, psychologicznej i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej i opiekuńczo-wychowawczej.
 • przygotowanie (w zależności od wybranej specjalności) do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, oraz diagnostyczno-terapeutycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, profilaktycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także placówkach i instytucjach adresowanych do seniorów.
 • Wyposażenie absolwenta w kompetencje prakseologiczne, dydaktyczne, wychowawcze, komunikacyjne, badawcze i kreatywne
 • rozwinięcie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej;
 • wzbogacanie oraz doskonalenie swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
 • przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Program studiów II stopnia (4 semestry)
W programie studiów znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, moduł przedmiotów wybieralnych związanych z chrześcijańskich charakterem Uczelni oraz moduły kształcenia specjalistycznego. Wraz z rozpoczęciem studiów student dokonuje wyboru jednej ze specjalności:

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent zdobywa umiejętności z zakresu z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki szczegółowej umożliwiające diagnozowanie i prognozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych dziecka i rodziny oraz realizowania działań praktycznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Ponadto potrafi dostrzegać i identyfikować problemy dydaktyczno-wychowawcze i rozwojowe dzieci oraz podejmować działania profilaktyczne i naprawcze poprzez zastosowanie profesjonalnych metod, w tym także w zakresie współpracy z rodziną. Potrafi pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania. Posiada również elementarne umiejętności organizacyjne umożliwiające realizację profesjonalnych celów opiekuńczych i wychowawczych. Ponadto posiada umiejętność dokonania analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających korekty w dalszej pracy pedagogicznej.

  KOMPETENCJE: Przygotowuje do pracy w charakterze pedagogów w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w klubach środowiskowych i świetlicach, organizacjach pozarządowych i samorządowych realizujących zadania edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze. Daje również możliwość pracy w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, wychowawcy bursy, internatu, kuratora sądowego w poradniach i ośrodkach odwykowych, w prywatnych i kościelnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 2. Pedagogika osób starszych.

  UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent tej specjalności posiada przygotowanie do pełnienia roli animatora i organizatora pracy z osobami wieku starszego, ukierunkowanej na aktywizowanie oraz organizację ich czasu wolnego, a także terapii. Może także prowadzić edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko rozumianego wychowania do starości. Ponadto wiedza zdobyta w czasie studiów umożliwia również podejmowanie działań profilaktycznych oraz naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów tak, aby polepszyć jakość życia podopiecznego (np. pomoc w składaniu wniosków o zasiłek pielęgnacyjny, informacje na temat pomocy medycznej, społecznej, prawnej itp.).

  KOMPETENCJE: Przygotowuje do pracy z osobami starszymi, wymagającymi zarówno opieki instytucjonalnej jak i pomocy w środowisku domowym. Absolwent nabywa umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie pracy m.in. w placówkach opieki całodobowej, ośrodkach wsparcia dziennego, klubach seniora, uniwersytetach III wieku, placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych oraz instytucjach rządowych, pozarządowych i samorządowych działających na rzecz seniorów.

Warunki przyjęcia na studia II stopnia z pedagogiki

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 356/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. oceniło pozytywnie wniosek Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu o stwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia na kierunku „pedagogika” studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o spełnieniu przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu warunków do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „pedagogika”.